GREEN CITY CLIMBER

Klätterväxter på fasad - en vägledning

Säkra gröna fasader

System med klätterväxter på fasader är säkra och lättskötta. Men det gäller att göra rätt från början för att din gröna fasad skall fungera väl.

5 punkter till en lättskött och säker grön fasad:

Dokument

När du är redo:

1. Vilken fasadtyp har byggnaden och vad är dess egenskaper?

Fasadens material och uppbyggnad avgör vilken typ av fasadvegetation som är lämplig och vilken typ av väggfästen, infästningar och vajersystem som bör användas. Undersök vilken belastning som fasaden tål i form av externa infästningar och om man kan göra de håltagningar som krävs med avseende på fasadens fuktsäkerhet och hållfasthet.

 

För klassiska fasadmaterial som exempelvis betong, lättbetong, tegel, putsade fasader eller trä är det normalt inga problem och Green Citys väggfästen är anpassade för de infästningar som krävs för dessa fasadmaterial. På produktsidorna för Green Citys olika väggfästen hittar du information om lämpliga infästningar för dessa fasadtyper.

 

I dag är det vanligt med exempelvis olika typer av prefabricerade fasadskivor, sandwichelement eller fasade med utanpåliggande isolering. Det är inte ovanligt att dessa fasadsystem ej är avsedda för några externa infästningar i någon större omfattning och hållfastheten kan vara mycket låg. För dessa fasadmaterial måste man nogsamt kontrollera med leverantören av fasadsystemet huruvida en komplettering med fasadvegetation är lämplig eller ej.

2. Hur väljer jag rätt klängväxter?

Klättervildvin, engelsmannsvin, rådhusvin och murgröna är exempel på självklättrande arter som klättrar med sugfötter eller häftskivor. De klättrar därför direkt på fasadmaterialet istället för att slingra sig på vajersystemet.

klättervildvin klättrar med sugfötter på fasader och andra byggnadsdelar

Ett olämpligt växtval där klängväxten tar sig uppåt med sugfötter direkt på träytan istället för att slingra sig på vajersystemet.

Det är många frågeställningar att ta hänsyn till och tabellen nedan ger grundläggande beskrivningar av några olika arters egenskaper. Vilken utbredning av fasadvegetationen eftersträvas? Vilken höjd vill man nå? Vill man skapa ett solitärt, vertikalt uttryck för respektive planta eller vill man skapa en mer heltäckande fasadgrönska? Vilken växtzon befinner sig byggnaden i och hur bedömer man mikroklimatet? Förutsättningarna varierar exempelvis väsentligt på en sydfasad eller en nord- eller ostfasad på en och samma byggnad.

Green City levererar inte växtmaterialet men kan hjälpa till med rådgivning och du hittar även utförlig artinformation hos respektive plantskola. Och till sist: De självklättrande arterna som t ex murgröna och klättervildvin ska inte användas i kombination med Green Citys system! Med sina sugfötter kommer dessa arter att klättra direkt i fasadmaterialet istället för vajersystemet vilket innebär stora risker för byggnadens ytskikt!

Klängväxter lämpliga för fasader

För mer inspiration och kunskap kring klätterväxter - kika gärna in hos dessa proffsiga växtleverantörer:

3. Välj rätt väggfäste och vajersystem

Förutsättningarna i punkt 1 och 2 ovan, det vill säga vilken typ av fasad byggnaden har och vilken fasadvegetation man önskar, avgör vilket av Green Citys system som lämpar sig bäst. Vid produktbeskrivningarna för respektive system finns utförlig information om deras egenskaper.

  • Green City Climber 85 lämpar sig bäst för inte alltför kraftigväxande klängväxter med sluthöjd under ca 8-10 meter.
  • Green City Climber 100 lämpar sig bäst för lite kraftigare klängväxter med sluthöjd över ca 8-10 meter.
  • Green City Climber K3 och K5 är en spaljékonstruktion som passar bäst för klängväxter med ett bredare och plymliknande växtsätt.
  • Green City Climber Net är en uppbyggnad med rostfria nät när du önskar en väldigt tät etablering av vegetationen över en större yta och även god spridning i sidled.

Green City hjälper dig så klart att välja rätt system utifrån förutsättningarna i ditt projekt.

4. Skapa en bra växtbädd

Alltför ofta ser man projekt där stor möda lagts på vajer- och spaljésystemet men där växtbäddens utformning är undermålig. Utan en bra växtbädd får man ingen bra och lättskött fasadvegetation. Var därför noga med att anlägga en generös växtbädd med ett högkvalitativt substrat. Tänk på att klängväxter gärna vill ha en växtbädd som är djupare än exempelvis en perennplantering. Intill en fasad är det naturligtvis mycket torrt så tänk på att klängväxterna kan behöva stöd med bevattning, framför allt under etableringsfasen. I stadsmiljöer har ofta ytan för växtbädden stor konkurrens från anslutande hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att växtbädden reserveras sitt utrymme tidigt i projekteringen! Om växtbädden gränsar till hårdgjorda ytor är det en stor fördel om den kan avgränsas tydligt med exempelvis en förhöjd sarg eller ett lågt räcke för att förhindra skador från exempelvis tramp eller parkering av cyklar.

5. Alternativa etableringsmetoder

Om det inte finns möjlighet att etablera klätterväxterna i markplanet kan ett alternativ vara planteringskärl placerade på  exempelvis balkonger, loftgångar eller terrasser.

 

När man etablerar vegetationen på detta vis, utsätts den för ett betydligt tuffare mikroklimat än om den varit planterad nere i marken vid samma byggnad. Den utsätts för olika former av stress; vindlasten ökar snabbt ju högre upp på byggnaden man befinner sig och nederbörden kan ha mycket svårt att nå planteringskärlen. Det är därför viktigt att skapa extra bra förutsättningar för vegetationen för att skapa en välmående och lättskött grön fasad.

 

Green City kan leverera en helhetslösning med planteringskärl och vajersystem specialanpassade för projektet. Systemet kan även levereras komplett med tillbehör som substrat, dränering, isolering och bevattningssystem.

klätterväxter i planteringskärl på balkonger

Till ett projekt i Helsingfors levererade Green City 116 st stora krukor anpassade för klängväxter på balkonger och loftgångar. (foto från Green Citys återförsäljare i Finland, Envire (Harviala Oy).

Princip för grön fasad med klätterväxter på vajersystem

För varje projekt ritar Green City upp de planteringskärl och vajersystem som krävs. Green City kan leverera en komplett lösning som även inkluderar substrat, dränering, isolering och bevattning.